دکتر سید محمد موسوی

 

 
  
 
    دكتر سید محمد موسوی
       استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
         متخصص طب اورژانس
                                                 (ریاست بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
                                                                           
  
  Mosavim3[at]mums.ac.ir
 

 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه ریاست
تلفن: 32742009
نمابر: 
 32722322