دفتر بهبود كيفيت

 

 
  خانم مهناز بلوکی
  كارشناس پرستاري
 (مسئول اعتباربخشي و دفتر بهبود كيفيت )
 
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، دفتر بهبودکیفیت
تلفن: 32737011- داخلي 339
نمابر:
دفتر بهبود كيفيت32722322
 
 
جهت ثبت رضایت سنجی بیماران96 سه ماهه اول اینجا کلیک کنید
 
 
 
مطالب آموزشی بهبود کیفیت:
 
 
4-فرآیندهای اصلی
 
5-کتابچه