حراست

 

 
  آقاي كاظم حسن زاده
  كارشناس پرستاري
  (مسئول حراست بيمارستان)
 
 Hasanzadehk1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه رياست
تلفن: 32742009
نمابر:
32722322