معاون آموزش و سلامت بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 

 
  
 
    دكتر سید مجيد صدرزاده
       استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
         متخصص طب اورژانس
                                               (معاون آموزش و سلامت بیمارستان )
                                                                           
  
      sadrzadehM[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه ریاست
تلفن: 32742009
نمابر: 
 32722322

برنامه ملاقات حضوری با معاون آموزش و پژوهش و درمان بیمارستان

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش بیمار