واحد آمار

 

<< واحد آمار >>
 
 
 
مسئول آمار : سيده اشرف اتحادي
               مدرک تحصیلی:كارشناس مدارك پزشكي
 
تلفن داخلی: 211
تلفن:2737011-0513
نمابر : 2722322-0513
 
 
 
 
 فعالیتها:
بروزرسانی سایت آواب وزارت بهداشت
تهیه آمارهای مختلف از فعالیتهای بیمارستان در بازه های زمانی مختلف ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه،یک ساله
تهیه آمارهای مقایسه ای سالهای مختلف