واحد آمار

 

 
 
 
خانم سيده اشرف اتحادي
               كارشناس مدارك پزشكي
 
تلفن داخلی: 211
تلفن:32737015
نمابر :32722322
 
 
 
 
 فعالیتها:
بروزرسانی سایت آواب وزارت بهداشت
تهیه آمارهای مختلف از فعالیتهای بیمارستان در بازه های زمانی مختلف ماهیانه،سه ماهه،شش ماهه،یک ساله
تهیه آمارهای مقایسه ای سالهای مختلف