واحد بهداشت محيط

 

 
 
 
 
خانم مهندس نرگس متقي
کارشناس مهندسی بهداشت محيط
 
تلفن داخلی:295
تلفن:32737015
نمابر : 32722322
 
 
 
فعالیتها:
رسیدگی و نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان