واحد بهداشت محيط

 

<< واحد بهداشت محیط >>
 
 
 
کارشناس بهداشت :  نرگس متقي
 مدرک تحصیلی:کارشناس بهداشت محيط
 
تلفن داخلی:295
تلفن:2737011-0513
نمابر : 2722322-0513
 
 
 
فعالیتها:
رسیدگی و نظارت بر رعایت موازین بهداشتی در بخشها و واحدهای مختلف بیمارستان