معاون توسعه و برنامه ريزي

  آقاي پرویز ملک زاده
 
 (معاون توسعه و منابع و برنامه ريزي بيمارستان)
 
  malekzadehp1[at]mums.ac.ir

 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه مديريت
تلفن: 32742009
نمابر:
32722322
 
 
 
 
شرح وظایف:
1- نظارت و انجام امور ترفیعات،مرخصی و اضافات
2- تهیه و تنظیم دستورالعمل به منظور کنترل ورود و خروج اشخاص به موسسه
3- نظارت و سرپرستی اموردفتری
4- نظارت بر تهیه و خرید و تحویل ملزومات
5- نظارت بر امور مربوط به نقلیه
6- نظارت بر امور مربوط به خدمات واحد متبوعه