معاون توسعه و برنامه ريزي

  آقاي پرویز ملک زاده
 کارشناس رادیولوژی  
 (معاون توسعه و منابع و برنامه ريزي بيمارستان)
 
  malekzadehp1[at]mums.ac.ir
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه مديريت
تلفن: 32742009
نمابر:
32722322

 رزومه:

 

1 - کارشناس رادیولوژی ( بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد ) 

2 – مدیر داخلی ( بیمارستان خاتم الانبیاء تایباد) 

3 – رئیس امور اداری ( بیمارستان آیت الله طالقانی ) 

4 – مسئول سی تی اسکن  ( بیمارستان شهید هاشمی نژاد ) 

5 – رئیس امور اداری ( بیمارستان شهید هاشمی نژاد )


شرح وظایف:

1- نظارت و انجام امور ترفیعات،مرخصی و اضافات
2- تهیه و تنظیم دستورالعمل به منظور کنترل ورود و خروج اشخاص به موسسه
3- نظارت و سرپرستی اموردفتری
4- نظارت بر تهیه و خرید و تحویل ملزومات
5- نظارت بر امور مربوط به نقلیه
6- نظارت بر امور مربوط به خدمات واحد متبوعه