مديريت بيمارستان

      دكتر محمد مهدی ایزدپناه
     (پزشک عمومی)

    (مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
                                                                           
 
 
 
سوابق کاری :
 
 - پزشک شهرستان فیروزه نیشابور
 
- معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تربت جام
 
- مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریمان
 
- رئیس مرکز بهداشت ثامن شهر مشهد