مديريت بيمارستان

    دكتر سيد مجيد تقي زاده
                     (پزشک عمومی)
                                                    (مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
                                                                           
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه مديريت
تلفن: 32742009
نمابر: 
32722322