آندوسكوپي

 

 << آندوسکوپی>>

 
 

 

فعالیتها:
اين واحد بصورت يك اتاق به مساحت 24 متر مربع در داخل اورژانس داخلي قرار گرفته است. يكنفر بهيار در شيفت صبح مسئول پاسخگويي و سرويس دهي به بيماران گوارشي و داخلي است.

بطور متوسط روزانه 7 الي 17 نفر بيمار به اين واحد مراجعه مي كنند.

بيماران توسط پزشك معالج معرفي يا از اورژانس ، بخش ها ، اسكرنينگ مراجعه و آندوسكوپي مي شوند.

پزشكاني كه بيماران را آندوسكوپي مي كنند:

- آقاي دكتر تبرائي

- آقاي دكتر شيخيان

- آقاي دكتر مشهدي

-آقاي دكتر باقري حسيني