آموزش و بهسازي منابع انساني بيمارستان هاشمي نژاد

 

مطالب آموزشي

مطالب جديد آموزشي
 
 
   
آموزش و پژوهش
 
 
 
آموزش همگاني
 
 
 
مطالب آموزشي پرستاران
 

  
 
 
مهارت هاي زندگي
 

 

تماس با رابط آموزشي

 
 
 
  خانم طاهره محبی
  كارشناس ارشد پرستاريMSc
                               (سوپروايزر آموزشي بيمارستان  )
 
 
 mohebbit2[at]mums.ac.ir
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، دفتر مديريت پرستاري
تلفن: 32706606
نمابر:
32706606