آموزش و بهسازي منابع انساني بيمارستان هاشمي نژاد

 

مطالب آموزشي

 
                
مطالب آموزشي پرستاران
 


 

   


 

 


 

 


 

تماس با رابط آموزشي

 
 
 
  خانم طاهره محبی
  كارشناس ارشد پرستاريMSc
                               (سوپروايزر آموزشي بيمارستان  )
 
 
 mohebbit2[at]mums.ac.ir
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، دفتر مديريت پرستاري
تلفن: 32706606
نمابر:
32706606