مدیریت اطلاعات سلامت

معرفی

مدیراطلاعات سلامت: خانم سیده اشرف اتحادی

کازشناس مدارک پزشکی

تلفن داخلی:211

تلفن تماس:32737015

ایمیل:Etehadia1[at]mums.ac.ir

شرح وظایف مسئول واحد :

1-رعايت قوانين ومقررات موجود در بيمارستان

2-تقسيم كار بين پرسنل تحت سرپرستي ونظارت بر نحوه ي صحيح عملكرد ايشان

3-نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل هاي سازماني در بخش مدیریت اطلاعات سلامت

4-همكاري با ساير واحدهاي بيمارستان در انجام امور مربوط به بيماران

5-حضور در جلسات كميته هاي بيمارستاني

6-پيگيري و تشكيل كميته ماهانه مدیریت اطلاعات سلامت

7-ارزشيابي مستمر كار كنان تحت سرپرستي

8-برنامه ريزي و تعيين شيفت هاي كاري پرسنل

9-كنترل عملكرد پرسنل تحت سرپرستي در چارچوب وظايفشان

10-تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه وثبت نامه ها درنرم افزاراتوماسیون اداری

11-ارزيابي مستمر عملكرد بخش وپيگيري جهت مرتفع نمودن نقايص موجود

12-رعايت ضوابط تدوين شده جهت ارزشيابي بيمارستان

13-تهيه گزارش از فعاليت هاي انجام شده دربخش هاي تحت سرپرستي و ارسال به مديريت بيمارستان

14-درخواست وسايل و امكانات مورد نياز بخش

15- انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق


واحد بایگانی

 

هدف واحدبایگانی:ذخیره وبازیابی اطلاعات پزشکی براساس شماره دهی سریال یونیت 

1-رعايت قوانين ومقررات وضوابط موجوددر بيمارستان

2-دريافت پرونده پزشكي كامل وثبت در دفتر ورود پرونده به بایگانی

3-تنظيم اوراق پرونده براساس فرمت استاندارد وحذف اوراق اضافي پرونده

4-آماده سازی پرونده (شامل پوشه گذاری ونام نویسی روی پوشه )جهت جایگذاری درفایلهای مربوطه

5-جایگذاری پرونده درفایل مربوطه براساس روش بایگانی میدل دیجیت

6-بازيابي و تحويل پرونده هاي پزشكي از بايگاني به درخواست كننده طبق قوانين ودستورالعمل تحويل پرونده پزشكي

7-پيگيري جهت بازگشت پرونده هايي كه تحويل بخش ها داده شده است.

8-اخذ درخواست كتبي پرونده پزشكي با دستور مسئول مدارك پزشكي ونگهداري تا زمان بازگشت پرونده

9-  شمارش اوراق پرونده قبل از ارسال يا تحويل پرونده به درخواست كننده و چك آن در زمان تحويل گرفتن پرونده

10-بازیابی پرونده هابراساس درخواست واحد مکاتبات قانونی

11- تلاش جهت رعايت اصل محرمانگي اطلاعات با رعايت اصول واگذاري پرونده پزشكي

12-پيش بيني فضاي مورد نياز بايگاني و اعلام به مسئول مربوطه

13-حصول اطمينان از سالم بودن سيستم اطفاء حريق در بايگاني

14-تهيه گزارش از فعاليت ها و ارائه به سرپرست مربوطه

15-مشخص نمودن پرونده هاي كه زمان امحاي آن فرا رسيده است طبق دستورالعمل استاندارد(بستري 10 سال ، سرپايي 5سال،اورژانس 3سال)

16-كنترل نهايي پرونده هاي فايل شده و ارسال ليست پرونده هايي كه احيانا به بايگاني نرسيده اند به مسئول مربوطه

17- همکاری با پزشکان ،دانشجویان ومحققین درزمینه آموزش پژوهش وتحقیقات

18-انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

واحد آمار

هدف واحدآمار:تهیه آمارازفعالیت واحدها وبخشهای مختلف بیمارستان وتجزیه وتحلیل های مربوطه

1-رعايت قوانين ومقررات وضوابط موجوددر بيمارستان

2-پيگيري وتهيه فرم هاي مورد نياز بخشها وواحدها جهت جمع آوري اطلاعات آماري

3-پيگيري و دريافت فرم هاي آماري تكميل شده از تمام بخش هاوواحدهای بيمارستان

4-محاسبه و ارائه شاخص هاي آماري ماهیانه ،مقایسه ای وشش ماهه وسالینه

5-ثبت ماهيانه آمار بيمارستان در سامانه هاي فرابر و آواب وسامانه دیابت وسامانه ثبت شاخصها ی اورژانس

6-پاسخگويي به نا مه هاي اماري ارسال شده به واحد آمارطبق دستور

7-ارائه آمار ماهيانه وساليانه از تمام فعاليت هاي بيمارستان به تفکیک بخش وواحد

8-نگهداري سوابق فرم ها و گزارش ها طبق ضوابط مربوط

9-بررسی  صحت آمارهای بخشها وواحدها

10-ارائه گزارشات آماری به محققین علوم پزشکی درزمینه  تعدادبیماریها واعمال جراحی

11-ارائه گزارشات آماری ازتعدادبیماریها به بخشها ودفتربهودکیفیت

12-ارائه گزارشات آماری ماهیانه به واحد کنترل عفونت

13-انجام كليه امور محوله طبق دستور ما فوق

واحد پذیرش

هدف کلی :ارائه خدمات پذیرش بیماران بصورت اورژانس وغیراورژانس ،سرپایی وبستری درحیطه مقررات بیمارستان  

1-رعايت قوانين و مقررات و ضوابط موجودربيمارستان

2-رعايت ضوابط تدوين شده جهت ارزشيابي بيمارستان

3-كسب دستوروبرنامه كار از سرپرست مربوطه

4-تماس با بخش جهت هماهنگي لازم در خصوص بستري بيماران

5-ثبت دقيق و كامل اطلاعات هويتي  ودموگرافیکی بيمار براساس مدرک شناسایی معتبر به منظور تشکیل پرونده سرپایی وبستری

6-احرازهویت بیماربااستفاده ازکدملی واستحقاق سنجی بیمه

7-اخذ رضايت نامه درمان وعمل جراحي از بيماران ودرنظر گرفتن مسائل وشرايط قانوني اخذ رضايت نامه

8-راهنمايي وهدايت بيماران پس ازتشكيل پرونده به بخش مربوطه

9-راهنمايي بيماران به واحدهاي گوناگون در صورت نياز

10-پذيرش بيماران سرپايي طبق برنامه درمانگاه

11-كنترل تعداد بيماران سرپايي تاحد نصاب

12-تعيين وقت مراجعه بيماران جهت جلوگيري از اتلاف وقت بيمار در بيمارستان

13-تكميل پرونده هاي اورژانسي بر اساس اطلاعات موجود

14-امکان دسترسی به اطلاعات جامع همه بیماران از طریق نرم افزار HIS

15-رعایت اصول اخلاقی درارتباط با مراجعین وهمکاران

16-ارتباط وهماهنگی لازم با مسئول واحد درخصوص ابلاغ از آخرین بخشنامه ها ودستورالعملهای صادرشده جهت پذیرش بیماران سرپایی واورژانس وبستری

17-انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

واحد کدگذاری

هدف واحد کدگذاری : طبقه بندی بین المللی بیماریها واقدامات واعمال جراحی بااستفاده ازکتب10 ICD CMوICD9cm

1-رعايت قوانين و مقررات و ضوابط موجوددر بيمارستان

2-كد گذاري تشخيص اوليه بر اساس كتاب ICD10وكد گذاري تشخيص نهايي بر اساس كتاب ICD10

3-كد گذاري علت خارجي بر اساس كتاب ICD10

4-كد گذاري علت زمينه اي فوت بر اساس كتاب ICD10

5-كدگذاري اقدامات و اعمال جراحي بر اساس كتاب ICD10

6-ارائه گزارش از بيماريهای شایع  بخشها براساس درخواست بخش بر اساس کتاب  ICD10

7-ارائه گزارشات آماری به محققین علوم پزشکی درزمینه بیماریها واعمال جراحی خواسته شده

8-بازیابی وگزارش گیری ازبیماریها ،علل خارجی واقدامات واعمال جراحی درمقاطع زمانی مختلف ومورد درخواست با استفاده ازنرم افزار HIS

9-ثبت پرونده های کدگذاری شده درنرم افزار HIS وبازیابی آنها درمواقع مورد نیاز

10-ثبت اطلاعات بیماران غیرایرانی درسامانه گردشگرسلامت

12-ثبت اطلاعات بیماران سوانح ترافیکی  تحت نظر وبستری درسامانه مصدومین ترافیکی

13-  انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق

واحد مکاتبات قانونی

هدف واحدمکاتبات : پاسخگویی سریع واصولی به مراجعین حضوری وغیرحضوری ومکاتبات قانونی با رعایت اصول وقوانین مربوطه واجرای بهتر تکریم اربا رجوع

 1-رعايت قوانين و مقررات و ضوابط موجوددر بيمارستان

2- پاسخگویی به نامه های سازمان پزشکی قانونی ونظام پزشکی

3-پاسخگویی به نامه های سازمانهای بیمه گر

4-پاسخگویی به نامه های ارگانهای دولتی واداری (مراکزبهداشتی ،اداره اتباع ومهاجرین خارجی ،دادگاهها ،کلانتریها و...)

5-پاسخگویی به درخواستهای شخصی بیماران ویا همراهیان وی طبق ضوابط وبخشنامه های موجود

6-پاسخگویی به تلفنهای ارباب رجوع وراهنمایی آنها

7-تهیه کپی برابربااصل ازپرونده ها به بیماران وتحویل CD گرافیهای انجام شده جهت درخواستهای اربا ب رجوع


همکاران

شهربانوقدوسی فرجانشین مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مریم نجمی                 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

آمنه اکبری              کارشناس فناوری اطلاعات سلامت

مرضیه توکلی نیا             کاردان مدارک پزشکی