مددکاری

 

 
 
آقای حسن آذرآباد
کارشناس مددکاری اجتماعی
 
تلفن داخلی: 302
تلفن:2742001-0513
نمابر : 2722322-0513
ايميل: azarabadh1[at]mums.ac.ir   
 
 
 
 
 
مددكاري اجتماعي در يك نگاه
مددكاري اجتماعي حرفه انسان دوستانه اي است كه در فرهنگ هاي ملل جهان سابقه اي ديرينه به فراخناي تاريخ بشريت دارد.به طور كلي در طول تاريخ هرجا كه ناتوان و پريشان حالي وجود داشته انسانهايي هم بوده اند كه با طبعي به بلنداي روح خداوندي كه در هر آدمي دميده شده،مرهمي بر آلام و زخمهاي دردمندان باشند.
 
فعاليتها:
1- بستري نمودن بيمار
2- تخفيف هزينه هاي درماني واحدهاي پاراكلنيك و پرونده هاي ترخيصي
3- پيگيري بعد از ترخيص
4- راهنمايي جهت بيمه نمودن مراجعين
5- راهنمايي جهت مراجعه به كلانتري براي بيماران تصادفي
6- حمايت هاي جانبي خانواده هاي بي بضاعت
7- بازديد منزل
8- ارجاع بيماران بي بضاعت به خيريه ها جهت اخذ مساعدت از آنها
9- مصاحبه با بيمار و خانواده وي
10- تهيه وسايل پروتز براي بيماران بي بضاعت
11- شناسايي بيماران مجهول الهويه
12- مكاتبه و ارجاع بيماران فاقد همراهي و جا و مكان و ..
13-تاييد پلاتين بيماران تصادفي و راهنمايي آنها به كالاي طب مربوطه
 
درحال حاضر 4 نيروي مددكار در اين واحد مشغول فعاليت مي باشند.
اين واحد بطور متوسط در طول روز حدود 200 الي 300 مراجعه كننده دارد.