مديريت خدمات پرستاری

    معصومه حیدری
               (کارشناس ارشد پرستاری)
               (مدیر پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
                                                                           
  
       HeidaryKM1[at]mums.ac.ir

 
 
 آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه پرستاری
 تلفن: 32706606-داخلي 300
 نمابر: 
32722322
 

سوپروایزرها:

 
    

1-    طیبه حسین زاده(اورژانس)

2-     هادی صدیقی(اورژانس)

3-     محمد حسن باباپور(بالینی)

4-     سید جواد افضلی(بالینی)

5-     علیرضا نعیمیان(بالینی)
6-     علي اصغر گل افشاني(آموزشی)
7-     شيما يزدان پرست(بالینی)
8-     فاطمه سخاوت(کارشناس کنترل عفونت)
 
 
 
تلفن های داخلی:
- سوپروایزر اورژانس(231)
- سوپروایزر بالینی(260)
- کارشناس کنترل عفونت(204)
- منشی (299)

 

فعالیتها:

1-     برنامه ریزی در زمینه های ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیتهای ارائه خدمات به مددجویان
2-      جمع آوری اطلاعات از مرکز شامل گزارشات ماهیانه و سالیانه ، وضعيت منابع انساني ،مددجویان ،ساختار فیزیکی و امکانات و تجهیزات
3-      شرکت در تصمیم گیری های کادر پرستاری و کمیته های داخلی

4-     ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ریزی های بهداشتی-درمانی

5-     برنامه ریزی جهت پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

6-     تعیین برآورد نیروی انسانی براساس سیستم نظام گرا در بخشهای مختلف

7-     پیشنهاد انتخاب و انتقال کارکنان تحت نظارت به ریاست بیمارستان

8-     تصمیم گیری در مورد مرخصی،ماموریت و انتقال کارکنان گروه پرستاری

9-     رهبری و هدایت واحدهای ذیربط در جهت تحقق اهداف سازمان

10-     اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان(تشویق و تنبیه)      

11-اداره جلسات داخل و خارج بیمارستان در ارتباط با واحدها

12-تامین نیازهای آموزشی کارکنان

13-رسیدگی و پیگیری مشکلات کارکنان پرستاری

14-ایجاد زمینه مناسب جهت انجام کارهای پژوهشی

15-نظارت و کنترل کیفیت مراقبتهای پرستاری بر اساس استانداردهای ثبت شده با استفاده از ابزار مناسب(چک لیست و ...)

16-نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف کارکنان پرستاری

17-نظارت بر ارزشیابی مستمر عملکرد کارکنان پرستاری در طول سال

18-نظارت بر کنترل حضوروغیاب کارکنان پرستاری

19-ارزشیابی عملکرد کمیته های تحت نظارت

20-بررسی سطح رضایتمندی بیمار و ارباب رجوع نسبت به کارکنان

21-هماهنگی با ستاد هدایت جهت پذیرش بیماران از شهرستانها یا بیمارستانهای دیگر

22-تلاش جهت پذیرش گرفتن جهت بیمارانی که امکانات خاص نیاز دارند از ستاد هدایت

23-هماهنگی با گروههای پزشکی مختلف جهت انجام مشورتهای ذیربط

 
 

صفحه اصلی                           کلینیک تخصصی                                   گروهها و بخش ها                              تماس با ما