برگزاري اولين جلسه مشاركتهاي اجتماعي وخيرين سلامت دربيمارستان شهيدهاشمي نژاد

اولين جلسه خيرين سلامت باحضور آقاي دكتر مهرابي رياست محترم دانشگاه –اقاي دكترخدايي قائم مقام رييس دانشگاه علوپزشكي مشهد در امور مشاركتهاي اجتماعي وخيران سلامت وجمعي از خيرين سلامت در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد بر گزار شد.

آقاي دكتر موسوي رياست بيمارستان اظهار داشتند با توجه به اينكه اين مركز تنها بيمارستان دانشگاهي شمال شرق مشهد ميباشد وجمعيت حدود يك ونيم ميليون نفري را تحت پوشش داردوسالانه حدود 150000نفردر اورژانس اين بيمارستان پذيرش ميشوند  كه اين افراد اكثرااز دهكهاي پايين درامدي هستند وهچنين كمبود فضاي فيزيكي به ازاي هرتخت وبيمارستان 320تختخوابي در حال ساخت. لذا فعال شدن  مشاركتهاي اجتماعي دراين مركز از اهميت ويژه برخودار است.

همچنين در ادامه اعضاء هيئت مديره مشاركتهاي اجتماعي وخيرين سلامت بيمارستان شهيدهاشمي نژاد مشخص شدند