اقدامات،دستاوردها،فعاليتهاي شاخص و افتخارات


اقدامات-دستاوردها-فعاليتهاي شاخص وافتخارات بيمارستان شهيد هاشمي نژاد


1-داراي 13پزشك متخصص مقيم دررشته هاي:طب اورژانس-قلب وعروق داخلي اطفال-بيهوشي-جراحي عمومي-جراحي زنان

2-انتقال 25درصد بيماران اورژانس توسط اورژانس 115به اين مركز

3-پذيرش ساليانه 145000بيمار

4-باز سازي وبهسازي بخشهاي:جراحي عمومي-جراحي زنان-زايشگاه-داخلي عفوني- قلب وعروق-اورژانسها-اي سي يو جراحي اعصاب-اي سي يوداخلي.ازمحل اعتبارات هتلينگ

5-كاهش پرداختي بيماران اورژانس با تشكيل پرونده واستفاده از بيمه

6-كاهش امار سزارين

7-فعال شدن كلينيك تخصصي در دوشيفت صبح وبعد از ظهر

8-كاهش ميانگين انتظار عمل

8-عدم ارجاع بيماران جهت تهيه دارووتجهيزات به بيرون از بيمارستان

9-كاهش امار مرگ ومير

10-فعال شدن سونوگرافي در شيفت صبح وعصر وفعال شدان انكالي در شيفت شب وايام تعطيل

11-استقرار واحد پذيرش در اورژانس جهت اسايش بيماران

12-اسقرار ازمايشگاه در مجاورت اورژانس

13-فعال شدن كلينيك انكولوژي

14-فعال شدن واحدهاي:اكو-تست ورزش-اندوسكپي-نوار عصب وعضله در دوشيفت صبح وعصر

15-احداث همراه سراي خواهران وبرادران

16-احداث سالن شورا

17-شروع پروژه ساخت كلينيك ويژه با زير بناي 3600متر مربع

18-شروع پروژه اگو بيمارستان

19- فعال شدن دفتر مشاركتهاي مردمي خيرين سلامت

20-فعال شدن نوبت دهي اينترنتي