تصویب اساسنامه شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

تصویب اساسنامه شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان شهید هاشمی نژاد

 

جلسه شورای مشارکتهای مردمی بیمارستان شهید هاشمی نژاد با حضور اقای دکتر خدایی قائم مقام رئیس دانشگاه در حوزه مشارکتهای سازمانهای مردم نهاد و خیریه های سلامت دانشگاه وآقای دکتر بهرامی وجمعی از خیرین درمحل سالن شواری بیمارستان شهید هاشمی نژاد برگزار شد.

ابتدا آقای دکتر موسوی ریاست بیمارستان ضمن خیر مقدم فرمودند این مرکز با 320تخت فعال تقریبا معادل بیمارستان امام رضا (ع) مراجعه کننده دارد که اکثرا افراد نیازمند می باشند که شامل مهاجرین افغانی وایرانیان فاقد شناسنامه وکارت ملی می باشند ودارای پوشش بیمه نیستند وگاها تا 40میلیون تومان تخفیف داده وبیمار را به منزلش تحویل می دهیم.

آقای دکتر بهرامی فرمودند این مرکز 1500000نفر جمعیت تحت پوشش دارد که نیاز به 1500تخت دارند.لذابا 320تخت جوابگوی مراجعین نیست و علاوه بر جبران کمبودهای این بیمارستان ،این منطقه نیاز به یک بیمارستان دیگر نیز دارد که باید توسط خیرین محترم ساخته شود.

در ادامه اساسنامه شورا تصویب واعضای هیئت مدیره نیز انتخاب شدند واز بخشهای بیمارستان بازدید کردند.