بیمارستان نمونه

اداره کل بیمه سلامت خراسان رضوی بیمارستان شهید هاشمی نژاد را بعنوان بیمارستان نمونه برگزید.