تدارکات


  پرسنل تدارکات بیمارستان شهید هاشمی نژاد

تلفن بیمارستان:32737015

نام و نام خانوادگی شرح وظایف مدرک تحصیلی رشته تحصیلی ایمیل تلفن داخلی
سیدرضا سلطانی مسئول واحد لیسانس روانشناسی soltanir2[at]mums.ac.ir 216
مجتبی حسن زاده ملزومات پزشکی لیسانس پرستاری hasanzadehtm2[at]mums.ac.ir 381
ابوذر غفاری ملزومات پیچ و پلاک فوق دیپلم اموراداری ghafarima3[at]mums.ac.ir 381