گردشگری سلامت

 

 

در مرحله اخذ مجوز IPD توسط کارشناس مربوطه...


پزشک مسئول بیماران بین الملل: دکتر ....

کارشناس مسئول IPD: خانم نفیسه جعفریان

E-mail:Jafariann1[at]mums.ac.ir


 

انتقال به سایت انگلیسی بیمارستان English

 

ردیف فایل ها و فرایندها
1
کتابچه راهنمای گردشگری سلامت 
2 تعرفه های اعمال جراحی شایع در واحد گردشگری سلامت
3 فرایند ارجاع ایمن بیمار گردشگر سلامت در موارد خاص به سایر مراکز
4

فرایند انتخاب و آموزش کارشناسان پرستاری تیم IPD

5 فرایند پذیرش بیمار گردشگر سلامت در مرکز
6

فرایند ترخیص با میل شخصی بیمار گردشگر سلامت

7

فرایند نوبت دهی و دسترسی به موقع بیماران  IPD

8

فرآيند انتقال متوفي گردشگر سلامت  به سردخانه جسد

 9

فرآيند ترخیص بیمار گردشگر سلامت از مرکز

 

شرح وظیفه

1. برنامه ریزی و نظارت بر فرآیند پذیرش و درمان بیماران بین الملل
2. ایجاد هماهنگی های لازم باسایر ارگانهای مرتبط با گردشگری سلامتاعضای کمیته گردشگری سلامت

رئیس کمیته  ..........................................................................
 معاون آموزشی و سلامت  
 مدیر خدمات پرستاری  
 رییس امور پشتیبانی  
 مسئول حراست  
 مسئول اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار  
 مسئول امور مالی  
 مسئول پذیرش بیماران  
 مسئول ترخیص بیماران  
مسئول روابط عمومی  
مسئول فناوری اطلاعات و سایت  
کارشناس مسئول گردشگری سلامت و دبیر کمیته  

اخبار گردشگری سلامت: