اعتباربخشی بیمارستان شهید هاشمی نژاد انجام شد

اعتبار بخشی بیمارستان شهید هاشمی نژاد انجام شد

در روزهاي بیست وسوم لغايت بیست وپنجم ارديبهشت ماه سال جاري اعتبار بخشي بيمارستان شهید هاشمی  با حضور تيم ارزياب ، تیم مدیریتی بیمارستان،سوپروايزر و كارشناسان و مسئولين بهبود كيفيت انجام گرفت و كليه واحدهاي درماني و پشتيباني و اداري بيمارستان طي 3 روز مورد بازديد و ارزيابي عملكرد قرار گرفتند .

در مراسم اختتاميه كه در سالن شورای بيمارستان برگزار گرديد، تيم ارزياب از زحمات كليه افراد مرتبط ، تيم مديريتي و زحمات بي شائبه ریاست و تيم مديريت اجرايي بيمارستان تقدير به عمل آورده و پيشنهادات لازم را ارائه نمودند