کسب مقام اول رشته تحقیق قرآن کریم توسط همکار محترم جناب آقای رضوی زاده

کسب مقام اول رشته تحقیق قرآن کریم توسط همکار محترم جناب آقای رضوی زاده

دربیست و دومین جشنواره قرآن وعترت،مرحله دانشگاهی همکار محترم جناب آقای حسن رضوی زاده موفق به کسب مقام اول رشته تحقیق قرآن کریم شدند ضمن تبریک توفیق روز افزون درتمام مراحل زندگی را از خداوند منان برای این عزیزخواستاریم  .