بزرگداشت روز پزشک

بزرگداشت روز پزشک

به مناسبت روز بزرگداشت ابوعلی سینا وروز پزشک وروز داروساز جناب آقای دکتر موسوی ریاست محترم بیمارستان به اتفاق مدیران مالی و پرستاری ،مسول حراست، رئیس امورداری وسوپروازان با حضوردرکلیه بخشهای بیمارستان با اهدایی گل وشرینی روز پزشک را تبریک گفته واز زحمات انها قدردانی نمودند همچنین مدیر پرستاری به اتفاق سوپر وایزران با اهدای گل روز پزشک را به ریاست محترم بیمارستان جناب آقای دکتر موسوی ومعاون اموزشی جناب آقای دکتر صدر زاده تبریک گفتند.