برگزاری جشن روز پرستار در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

برگزاری جشن روز پرستار در بیمارستان شهید هاشمی نژاد

اهدای جوایز مسابقات بسیج جامعه پزشکی در سطح بیمارستانهای مشهد:

رتبه اول در گروه خانم ها-تیم بیمارستان شهید هاشمی نژاد

رتبه سوم در گروه آقایان-تیم بیمارستان شهید هاشمی نژاد

کاپ اخلاق در گروه خانم ها به خانم زهرا زوار از بیمارستان شهید هاشمی نژاد اهدا شد.

 

 

پرستاران نمونه بخش های مختلف بیمارستان نیز معرفی شدند