شرکت در راهپیمایی 22 بهمن ماه

پرسنل بیمارستان شهید هاشمی نژاد در راهپیمایی 22 بهمن ماه شرکت کردند.