مراسم تودیع اقای دکتر لشکری و اقای دکتر شمسی

به مناسب بازنشستگی اقای دکتر لشکری متخصص گوش و حلق و بینی و اقای دکتر شمسی متخصص چشم  مراسم تودیع ایشان در بیمارستان برگزار شد و هدایای یادبودی تقدیم ایشان گردید.