فعالیتهای هفته سلامت بانوان به گزارش مترون بیمارستان

نیمی ازجمعیت جامعه را زنان تشکیل می دهند وزنان به عنوان یکی ازارکان اصلی خانواده ومحور اساسی سلامت ،نقش بسزایی درارتقاءسلامت وبهداشت وترویج شادابی ونشاط دراجتماع دارند چراکه نه تنها مسئول حفظ سلامت وشادابی خود هستند بلکه بامراقبت مستمروهمیشگی سلامت وبهداشت خانواده وجامعه رانیز تضمین می نمایند. هفته سلامت بانوان باتمرکزبرموضوعاتی چون سلامت زنان در محیط کار،نقش تغذیه در سلامت بانوان ،سلامت زنان و ورزش وتحرک ،تکنیک های خودمراقبتی ....نقش و وظایف مدیران در قبال سلامت زنان خاطرنشان می سازد.اینجانب طیبه حسین زاده مدیر پرستاری بیمارستان ضمن تبریک ویژه به تمام بانوان عزیزمیهن اسلامی ایران بویژه همکاران محترم وبانوان شایسته این مرکزاهم فعالیتهای انجام شده دراین زمینه رابه شرح ذیل اعلام می نمایم.امیداست که درسایه عنایات حق تعالی توانسته باشیم گامی هرچند کوچک درجهت اعتلای سلامت زنان وبانوان ایران عزیز برداریم .                 

1-حضوردرجامعه المصطفی جهت برگزاری کلاس بهداشت بانوان وبهداشت در سفر دردو جلسه ومکان متفاوت                                                                                                                             

2-برگزاری کلاس بهداشت فردی درکودکان مهد جامعه المصطفی

3-غربالگری سرطان سینه ودوران یائسگی دردرمانگاه تخصصی بیمارستان توسط کارشناسان مامایی

4-مشاوره جهت مادران باردار وترویج زایمان طبیعی دردرمانگاه تخصصی بیمارستان توسط کارشناسان مامایی

5-برگزاری جشن هفته جهانی کودک درتالاربیمارستان