حراست

  آقاي كاظم حسن زاده
  كارشناس پرستاري
  (مسئول حراست بيمارستان)
 
ایمیل: Hasanzadehk1[at]mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه رياست
تلفن: 32742009
نمابر: 32722322