آقای علي گل مكاني
کارشناس مديريت دولتي
 
تلفن داخلی: 210
تلفن:32731919
نمابر : 32722322
 ايميل: golmakania1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
 

منابع انساني:

منابع انسانی به معناي وسيع كلمه قسمتي از قلمرو علم و هنر مديريت را تشكيل مي دهد كه برنامه ريزي ، سازماندهي ، نظارت و كنترل عمليات نيروي انساني را در جهت تامين هدفهاي دانشگاه و پرسنل بخش دارا مي باشد.

كارگزيني:

كارگزيني به عنوان يكي از مهمترين واحدهاي اجرايي بيمارستان با حدود 800 نفر پرسنل،شامل پرسنل بخش رسمي ، پيماني، قانون كار، قراردادي ، مشمولين قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان و پزشكان ضريب كا نقش عمده اي در رسيدن به اهداف و وظايف بيمارستان دارد.

فعاليتها:

1- ارتقاء گروه و ترفيعات
2- سيستم مكانيزه حضوروغياب
3- بايگاني پرسنلي
4- امورمزايا و مرخصي ها
5- امور رفاه پرسنل
6- انتصابات
7- دبيرخانه اصلاح ساختار
8- همترازي با اعضاء محترم هيات علمي
9- صدور احكام پرسنلي
 
همكاران اين واحد:
اقاي حسن توكلي - كارگزين
امید کریمی - کارگزین
 
مطالب مرتبط: