معاون آموزش و سلامت بیمارستان شهید هاشمی نژاد

دكتر سید مجيد صدرزاده
استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
متخصص طب اورژانس
(معاون آموزش و سلامت بیمارستان )
                                                                           
  
ایمیل:   sadrzadehM[at]mums.ac.ir
 

برنامه ملاقات حضوری با معاون آموزش و پژوهش و درمان بیمارستان

آموزش و بهسازی منابع انسانی

آموزش بیمار

 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه ریاست
تلفن: 32742009
نمابر:  32722322