سوپروایزرها

 

خانم شیما یزدان پرست  کارشناس ارشد پرستاری  
 سوپروایزر ارشد بالینی-جانشین مترون
       
آقای سید احمد اکبری راد  
 کارشناس پرستاری  سوپروایزر اورژانس
       
آقای جواد افضلی  کارشناس پرستاری  سوپروایزر بالینی در گردش
       
آقای آرمین گل افشانی  کارشناس ارشد پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
آقای کاظم حسن زاده  کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
  خانم صدیقه اسدی  کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
خانم نجمه تکلوثانی کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
  آقای مصطفی امیرکاظمی
کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش