مديريت مالي

 
 
 
 غلامرضا محمدي
(کارشناس حسابداري)
(مدیر مالي بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
 
 
mohammadighr1[at]mums.ac.ir
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حسابداري
تلفن: 32706607-داخلي 217
نمابر:
32722322
 
 
 
فعالیتها: 
اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم جهت:
1- تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیر(معاون اداری مالی)بیمارستان.
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول بیمارستان.
4-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای بیمارستان
5- تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد واحدهای مختلف با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال منقول و غیر منقول،ماشین آلات،تجهیزات و دارایی ها.
7-اجرای عملیات مالی در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا
8- شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایدات بعنوان بالاترین مقام مالی
9- اعمال کنترل داخلی و همکاری با حسابرس داخلی و مستقل
 
زیرمجموعه:
1-  دریافت و پرداخت: آقای بقايي( داخلی 216)
2-  اموال: آقای نصيري( داخلی 218)
3-  درآمد:خانم اشرف پور( داخلی 207)
4-  دفتر داری: آقای مردانیان( داخلی 324)
5- اعتبارات و رسیدگی:خانم رهنما ( داخلی 324)
6- حسابداری ترخیص: آقای اسدي( داخلی 259)
7-کارانه پرسنل و پزشکان:خانم قاضی(داخلی207)
 
اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی:
- طراحی نظام حسابداری قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش درمان(CSP)
- طراحی نظام حسابداری تعهدی(Accural Accounting)
- طراحی نظام جامع HMIS 
- طراحی نظام جامع اموال و دارائیهای ثابت