مديريت بيمارستان

دكتر محمد مهدی ایزدپناه
پزشک عمومی
مدیر بیمارستان شهید هاشمی نژاد
                                                                           

سوابق کاری :
 
 - پزشک شهرستان فیروزه نیشابور
 
- معاون بهداشتی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان تربت جام
 
- مدیرشبکه بهداشت ودرمان شهرستان فریمان
 
- رئیس مرکز بهداشت ثامن شهر مشهد