داروخانه

 

مسئول فنی : دکتر مرضیه شبان
 مدرک تحصیلی:دکترای داروسازی
 
تلفن داخلی: 301-208-213
تلفن:32742010
نمابر :32742010
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتها:

داروخانه داراي بخشهاي زير مي باشد:
انبار دارويي: درخواست و تهيه كليه داروهاي مورد نياز بيماران بستري ، داروهاي اورژانس و ثبت كليه ورود و خروج هاي دارويي در اين قسمت انجام مي شود.
دفتر داروخانه : آماده نمودن داروهاي درخواستي بخش ها و تحويل دارو به بخش ها ، آماده نمودن نسخ بيماران سرپايي مراجعه كننده به داروخانه و تحويل آن به بيمار.

آمار:

در يك ماه حدود 5000 نسخه دارويي ثبت كامپيوتر مي گردد و در هر روز 100 الي 110 بيمار صورتحساب دارويي خود را در هنگام ترخيص دريافت مي كنند.