بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

‹‹بسمه تعالی››

‹‹ گزارش مختصري از هيأت امناي بيمارستان شهيد هاشمي نژاد ››

مقدمه :

 در راستاي اجراي ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي از مجلس شوراي اسلامي ( مهر ماه 83) تعداد 18 بيمارستان در سطح كشور  بعنوان اداره هيات امنايي انتخاب گرديدند. دستور العمل نحوه اداره بيمارستانهاي  هيات امنايي در ابتداي سه ماهه دوم سال 85 توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به اين بيمارستانها ابلاغ گرديد و به موجب آن ، اين مراكز رسماً در نحوه اداره خود تغيير رويه داده ومكلف به تشكيل هيات امناء و پيگيري و ساير مفاد دستور العمل گرديدند. (بیمارستان شهید هاشمی نژاد  وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد یکی از این 18 بیمارستان می باشد .) پس از آن پيگيري هاي لازم در خصوص تشكيل هيات امناي اين مركز صورت گرفت و اينك بر اساس دستور العمل فوق الذكر اداره مي شود.

نحوه تشكيل هيات امناي بيمارستان و روند پيشرفت آن بشرح ذيل تقديم مي گردد :

-     تاريخ وصول دستور العمل نحوه اداره بيمارستانهاي هيات امنايي به دانشگاه -  17/4/85

-     تاريخ وصول دستور العمل نحوه اداره بيمارستانهاي هيات امنايي به بيمارستان -  24/4/85

-     تاريخ صدور ابلاغ اولين عضو هيات امناء توسط رياست محترم دانشگاه – 21/5/85

-     تاريخ تشكيل اولين جلسه هيات امناء بيمارستان 25/8/85 – آخرین جلسه 14/4/88

لازم به توضيح است كه اولين جلسه با همايشي تحت عنوان افتتاحيه اجراي ماده 88 بيمارستان همراه بود كه در آن مسئولين وزارتخانه و دانشگاه  حضور داشتند.

تعداد جلسات هيات امناء در اولين سال اجراي طرح ( 1385)  - 2 جلسه در مدت سه ماه

تعداد جلسات هيات امناء تا كنون  - 16 جلسه هر دو ماه یک جلسه ( سال 85 – 2 جلسه ، سال 86-6 جلسه ،سال 87-6 جلسه ، سال 88- 2 جلسه )

 
 
 

موضوع مصوبات :

الف ) نيروي انساني

1- تعيين تكليف نيروهاي فاقد قرارداد مشخص با بيمارستان

2- تصويب بكارگيري نيروهاي كارشناسي ( مكانيك سيالات – بهداشت محيط – تغذيه – مهندسي پزشكي و فناوري اطلاعات )

3- تصويب افزايش سقف اضافه كار نيروهاي قرارداد كار معين

4- ایجاد انگیزه های لازم در پرسنل

ب ) فضاي فيزيكي

1- تامين اعتبار تهيه طرح جايگزيني فضاي فرسوده بيمارستان

2- مكلف نمودن مسئولين بيمارستان به انعكاس مشكل فضاي فيزيكي بيمارستان به مديران ارشد دانشگاه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

3-پیگیری تصویب طرح نوسازی بیمارستان در هیات دولت در سال 87 با 540 تخت

پ ) اداري و مالي

1) تصويب رئيس و نايب رئيس هيات امناء

2) تصويب بودجه پیشنهادی و تفصيلي سالیانه از سال 85 به بعد

3) تصويب آئين نامه مالي و معاملاتي ( دو مرتبه )

4) تعيين نظام نوين اداره امور بيمارستانها بعنوان نظام پرداخت مشاركت پزشكان

5) تعيين حسابرس سالیانه

6) تصويب چارت سازماني توسعه بيمارستان از 290 به 320 تخت

7) تصويب تغيير رويه  نظام مالي بيمارستان از روش نقدي ( دولتي ) به تعهدي

8) تفويض اختيار در عملكرد اعتبار خريد تجهيزات پزشكي

9) تصويب واگذاري بخش ct scan به بخش غير دولتي

نتايج حاصل از مصوبات :

1) تعيين تكليف تعداد 60 نفر نيروي كارشناس كه فاقد قرارداد مشخص بودند.

2)تصویب مجوز بکارگیری نیروی کارشناسی مورد نیاز ( کادر پرستاری ) از جمله جهت  راه اندازی بخش NICU( این بخش  در سال 87  راه اندازی گردید )

2)تهيه طرح مطالعاتي و تطبيق فضاي فيزيكي بيمارستان با شاخصهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي

3)تجهيز بيمارستان از محل اعتبار مربوطه با اولويت  اورژانسها – بخشهاي ويژه – اتاقهاي عمل و بخشهاي باليني و پاراكلينيك

4) جذب نيروهاي كارشناس مكانيك سيالات – مهندس پزشكي و بهداشت محيط (3 نفر )

5) شروع پروژه تغيير رويه نظام مالي از نقدي ( دولتي ) به تعهدي و طراحي نظام بهاي تمام شده خدمات و بستر سازي جهت بودجه ريزي عملياتي

6)  جلوگيري از خروج نيروهاي متخصص از بيمارستان با ايجاد انعطاف پذيري در قراردادها ( تقسيم بندي تخصص ها و نوع قرارداد ها بر اساس ميزان دسترسي به تخصص مربوطه )

7) اعمال نظارت مالي از طريق حسابرسي

8) تشكيل هيات نظارت بر نظام نوين اداره بيمارستان و فراهم نمودن مقدمات جمع آوري كلينيك هاي ويژه و همچنين سازماندهي پرداختي به پزشكان  و سهم مشاركت پرسنل بخش

9) تصویب پرداخت های تشویقی ( نقدی و غیر نقدی ) به کارکنان در مناسبتهای مختلف از جمله دهه مبارکه فجر – روز پرستار و روز کارمند – ایام نوروز 

 

  اعضاي فعلی هيات امناي بيمارستان : 
 

 جناب آقای دکتر دارابی (رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و رئیس هیات امنا بیمارستان شهید هاشمی نژاد)

 جناب آقای دکتر قاضی زاده (نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد)

جناب آقای دکتر بحرینی (معاون محترم توسعه دانشگاه )

جناب آقای دکتر رمزی (مدیر کل محترم اداره بیمه سلامت و عضو محترم هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد)

جناب آقای داستانی (مدیر محترم امور درمان سازمان تامین اجتماعی و عضو محترم هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد)

جناب آقای خسروی (عضو محترم هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد)

جناب آقای مهندس خلیل ا... کاظمی (عضو محترم هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد و نماینده محترم شهرداری)

جناب آقای دکتر ابراهیمی پور(عضو محترم هیات امنای بیمارستان شهید هاشمی نژاد)

جناب آقای دکتر سید جواد حسینی (مشاور محترم رئیس دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیات امنای دانشگاه)

جناب آقای دکتر صدرزاده  (معاون محترم آموزشی ، پژوهشی و درمانی مرکز آموزشی ،پژوهشی و درمانی شهید هاشمی نژاد )

جناب آقای دکتر سید مجید تقی زاده( مدیر محترم بیمارستان شهید هاشمی نژاد و عضو هیات امنای بیمارستان)

جناب آقای وزیری ( مدیر محترم امور مالی دانشگاه علوم پزشکی )

جناب آقای عسگری ( شرکت حسابرسی رهیافت)

 جناب آقای محمدی (رئیس محترم امور مالی بیمارستان شهید هاشمی نژاد)

 
اولين اعضاي هيات امناي بيمارستان :
 

1-جناب آقاي دكتر امان ا... كريمي رئيس هيأت امنا – معاون پشتييباني و نماينده رياست محترم دانشگاه

2- سركار خانم دكتر مهين قربان صباغ نائب رئيس هيأت امنا – رئيس بيمارستان

3- جناب آقاي دكتر محمد رضا لشگري عضو محترم  و نماينده پزشكان در هيات امنا

4- جناب آقاي دكتر امير حسنخاني عضو محترم و نماينده مجلس شوراي اسلامي در هيات امنا

5- سركار خانم دكتر ميترا مين باشي عضو محترم و نماينده سازمان مديريت در هيات امنا

6- جناب حاج آقاي خسروي عضو محترم و نماينده خيرين در هيات امنا

7- حضرت حجه الاسلام والمسلمين حاج آقاي معادي عضو محترم و نماينده امام جمعه محترم و عضو معتمد در هيأت امنا

8- جناب آقاي حسين غنچه عضو محترم هيأت امنا و مدير بيمارستان

9- جناب آقاي مهندس فياضي عضو محترم  و نماينده شهرداري مشهد در هيات امنا

10- جناب آقاي علي خياباني مقدم مشاور محترم حقوقي در هيات امنا