بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مسئول واحد : خانم دکتر احمدی

کارشناس : مجتبی اسدپور