بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

خانم سمانه گوزل

کارشناس فناوری اطلاعات

تلفن داخلی:2640

تلفن:32742009

نمابر:32722322