بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

معرفی

مدیراطلاعات سلامت: خانم سیده اشرف اتحادی

کازشناس مدارک پزشکی

تلفن داخلی:2747

تلفن تماس:32737015

شرح وظایف مسئول واحد :

1-رعايت قوانين ومقررات موجود در بيمارستان

2-تقسيم كار بين پرسنل تحت سرپرستي ونظارت بر نحوه ي صحيح عملكرد ايشان

3-نظارت بر اجراي صحيح مقررات و دستورالعمل هاي سازماني در بخش مدیریت اطلاعات سلامت

4-همكاري با ساير واحدهاي بيمارستان در انجام امور مربوط به بيماران

5-حضور در جلسات كميته هاي بيمارستاني

6-پيگيري و تشكيل كميته ماهانه مدیریت اطلاعات سلامت

7-ارزشيابي مستمر كار كنان تحت سرپرستي

8-برنامه ريزي و تعيين شيفت هاي كاري پرسنل

9-كنترل عملكرد پرسنل تحت سرپرستي در چارچوب وظايفشان

10-تهيه پيش نويس مكاتبات مربوطه وثبت نامه ها درنرم افزاراتوماسیون اداری

11-ارزيابي مستمر عملكرد بخش وپيگيري جهت مرتفع نمودن نقايص موجود

12-رعايت ضوابط تدوين شده جهت ارزشيابي بيمارستان

13-تهيه گزارش از فعاليت هاي انجام شده دربخش هاي تحت سرپرستي و ارسال به مديريت بيمارستان

14-درخواست وسايل و امكانات مورد نياز بخش

15- انجام كليه امور محوله طبق دستور مافوق