بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
مسئول واحد: پرویز ملک زاده
 
تلفن : 31092602
 
 
 
 
 

اهمیت تجهیزات پزشکی با توجه به پیشرفت روز افزون فناوریهای مرتبط وتاثیر اساسی آن بر نظام سلامت کاملا مشهود است.امروزه موفقیت متخصصان علوم پزشکی در تشخیص ودرمان مرهون بکارگیری مناسب تجهیزات پزشکی می باشد.واز نظر اقتصاد درمان نیز تجهیزات پزشکی در جایگاه ویژه ای قرار گرفته وبخش عمده سرمایه مراکز درمانی صرف تجهیز ونگهداشت مناسب تجهیزات پزشکی می گردد. بنابراین انتخاب وتجهیز ونگهداشت مناسب تجهیزات با توجه به نیازهای واقعی مراکز می تواند در موفقیتهای بیمارستانها نقش عمده ای ایفا نماید.

معرفی واحد وشرح وظایف

واحد تجهیزات پزشکی از سه واحد عملیاتی به شرح ذیل تشکیل شده است:

الف – واحد تجهیزات سرمایه ای:

1-کارشناسی خرید تجهیزات پزشکی

2- نیاز سنجی مستمر وارزیابی سالانه تجهیزات پزشکی مرکز

3-به روز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی بیمارستان

4- اولویت بندی تجهیزات پزشکی با توجه به نیاز مرکز وبخشهای درمانی

5- تظارت وتایید فاکتورهای خرید

 

ب – واحد مهندسی پزشکی:

1-پی گیری کالیبراسیون وکنترل کیفی ونگهداری پیشگیرانه pmتجهیزات پزشکی

2-نظارت بر تعمیرتجهیزات وپی گیری تامین قطعات مصرفی تجهیزات

3-نظارت بر قراردادهای تعمیر وسرویس تجهیزات ونصب وراه اندازی وخدمات پس از فروش

4-نظارت بر شرکت مهندسی تعمیرات وبررسی تایید فاکتورهای تعمیرات

5-تعامل با شرکتها ی طرف قرارداد و پی گیری تجهیزات ارسال شده به شرکتها جهت تعمیر

 

ج – واحد گازهای طبی:

1-مسئول نگهداشت کلیه تجهیزات گازهای طبی (کنسولهای بخشها وتجهیزات مرتبط)

2-مسئول نگهداشت ساکشنهای پرتابل ومرکزی

3-پی گیری تعمیر ونگهداشت وبازدید دوره ای مستمر از اتوکلاوها و....