واحد تجهيزات پزشكي

 


 کارشناس مهندسی پزشکی
 
تلفن داخلی: 294
تلفن:32737015
نمابر : 32722322
   ایمیل:
 
 
 
 

شرح وظایف:
 
1- نظارت در تهیه و تدوین شناسنامه تجهیزات پزشکی
2- نظارت بر سیستم ثبت سوابق تعمیر تجهیزات بیمارستانی
3- بررسی صلاحیت پیمانکاران از نظر تخصص و توانایی انجام کار یا مشارکت
4- برنامه ریزی و نظارت بر تدوین برنامه کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
5- برنامه ریزی جهت جلسات هماهنگی و تصمیم گیری در خصوص طرح مدیریت نگهداشت تجهیزات
6- تهیه گزارش عملکرد طرح مدیریت نگهداشت تجهیزات به منظور ارائه به مقامات مربوطه