آندوسكوپي

 

 
 سرپرستار: آزاده سادات موسوی
 مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری
 
تلفن داخلی: 281
تلفن:32737015
نمابر :32722322
 ايميل: Mousavita2[at]mums.ac.ir
 
 
 

 


موقعیت در بیمارستان: بلوک میانی بیمارستان

فعالیتها:
یک پرستار و يك بهيار در شيفت صبح مسئول پاسخگويي و سرويس دهي به بيماران گوارشي و داخلي است.

بطور متوسط روزانه 7 الي 17 نفر بيمار به اين واحد مراجعه مي كنند.

بيماران توسط پزشك معالج معرفي يا از اورژانس ، بخش ها ، اسكرنينگ مراجعه و آندوسكوپي مي شوند.

پزشكاني كه بيماران را آندوسكوپي مي كنند:

- آقاي دكتر حسینی

- آقاي دكتر مشهدي

-آقاي دكتر شادکام