بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
مسیر ها از نقشه همراه مشهد

با کمک نقشه مسیر یاب می توانید بهترین مسیر منتهی شده به بیمارستان را انتخاب نمایید  

مسیر ها از حرم مطهر به سمت بیمارستان

در تقاطع شیرازی - آیت الله شیرازی سوار تاکسی ۴۰۶ - چهارراه شهید گمنام-میدان شهداء(چهارراه شهداء) شده و سپس در حاشیه خط یک BRT از تاکسی پیاده شوید.حدود ۲۰۰ متر به سمت تقاطع بولوار شهید کامیاب - طبرسی پیاده‌روی کنید.در تقاطع بولوار شهید کامیاب - طبرسی سوار تاکسی ۴۰۳ - چهارراه شهید گمنام-گلشهر شده و سپس در حاشیه بولوار شهید دکتر مفتح از تاکسی پیاده شوید.حدود ۶۰۰ متر از ایستگاه حاشیه بولوار شهید دکتر مفتح به سمت مقصد پیاده‌روی کنید.

در ایستگاه حرم مطهر (شیرازی) سوار اتوبوس خط ۱۲ - حرم مطهر/فارغ التحصیلان،پایانه وکیل آباد شده و پس از گذشت 2 ایستگاه در ایستگاه میدان شهدا از اتوبوس پیاده شوید.حدود ۲۵۰ متر به سمت ایستگاه پایانه شهید هاشمی نژاد پیاده‌روی کنید.در ایستگاه پایانه شهید هاشمی نژاد سوار اتوبوس خط ۱۰۴۳ - پایانه شهید هاشمی نژاد/شهیدقربانی (مینی‌بوس) شده و پس از گذشت 9 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد از اتوبوس پیاده شوید.

مسیر ها از فرودگاه به سمت بیمارستان

در ایستگاه فرودگاه سوار مترو خط ۱ - ۱ شده و پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بسیج از مترو پیاده شوید. بقیه مسیر را باید با اتوبوس بروید
باتاکسی های فرودگاه می توانید به مقصد بروید 

در ایستگاه فرودگاه سوار مترو خط ۱ - ۱ شده و پس از گذشت 5 ایستگاه در ایستگاه بسیج از مترو پیاده شوید.در ایستگاه میدان بسیج سوار اتوبوس خط BRT ـ پایانه امام رضا(ع)/پایانه طبرسی شده و پس از گذشت 7 ایستگاه در ایستگاه تقاطع گاز و طبرسی از اتوبوس پیاده شوید.حدود ۵۷۵ متر از ایستگاه تقاطع گاز و طبرسی به سمت مقصد پیاده‌روی کنید.

مسیر ها از راه آهن به سمت بیمارستان

در حاشیه بیهقی سوار تاکسی ۸۰۶ - میدان شهداء-چهارراه برق شده و سپس در تقاطع بولوار شهید کامیاب - طبرسی از تاکسی پیاده شوید.حدود ۶۰۰ متر از ایستگاه حاشیه طبرسی به سمت مقصد پیاده‌روی کنید.

حدود ۲۲۵ متر به سمت ایستگاه شهید هاشمی نژاد ۳۱ پیاده‌روی کنید.در ایستگاه شهید هاشمی نژاد ۳۱ سوار اتوبوس خط ۱۰۴۳ - پایانه شهید هاشمی نژاد/شهیدقربانی (مینی‌بوس) شده و پس از گذشت 7 ایستگاه در ایستگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد از اتوبوس پیاده شوید.

مسیر ها از ترمینال برون شهری به سمت بیمارستان

ندارد 

حدود ۴۰۰ متر به سمت حاشیه امام رضا پیاده‌روی کنید.حدود ۲۰۰ متر به سمت تقاطع بولوار شهید کامیاب - طبرسی پیاده‌روی کنید.در تقاطع بولوار شهید کامیاب - طبرسی سوار تاکسی ۴۰۳ - چهارراه شهید گمنام-گلشهر شده و سپس در حاشیه بولوار شهید دکتر مفتح از تاکسی پیاده شوید.حدود ۶۰۰ متر از ایستگاه حاشیه بولوار شهید دکتر مفتح به سمت مقصد پیاده‌روی کنید.

حدود ۲۵۰ متر به سمت ایستگاه پایانه امام رضا (ع) پیاده‌روی کنید. در ایستگاه پایانه امام رضا (ع) سوار اتوبوس خط BRT ـ پایانه امام رضا(ع)/پایانه طبرسی شده و پس از گذشت 11 ایستگاه در ایستگاه تقاطع گاز و طبرسی از اتوبوس پیاده شوید. حدود ۵۷۵ متر از ایستگاه تقاطع گاز و طبرسی به سمت مقصد پیاده‌روی کنید.