بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مشهد - خیابان شهید مفتح -انتهای بلوار ابوریحان -بیمارستان جنرال 320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد

تلفن دفتر ریاست:32742009-051

فکس دفتر ریاست : 32722322-051

سایر تلفن ها:

32737011-15

32742001-8