بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

سوپروایزرها

 

خانم شیما یزدان پرست  کارشناس ارشد پرستاری  
 سوپروایزر ارشد بالینی-جانشین مترون
       
آقای سید احمد اکبری راد  
 کارشناس پرستاری  سوپروایزر اورژانس
       
آقای آرمین گل افشانی  کارشناس ارشد پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
آقای کاظم حسن زاده  کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
خانم نجمه تکلوثانی کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
  آقای مصطفی امیرکاظمی
کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
خانم معصومه خاکپور
کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش
       
آقای علی رضایی
کارشناس پرستاری سوپروایزر بالینی در گردش