بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

 

 
  خانم مهناز بلوکی
           كارشناس پرستاري
                                       (مسئول اعتباربخشي و دفتر بهبود كيفيت )
 
 
تلفن:31092433
 ت
 
 
 
 
 
مطالب آموزشی
 
 
فرآیندهای اصلی
 
 
کتابچه
 
 
کمیته ها
 
 
 
آزمایشگاه