بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
 
طیبه حسین زاده
کارشناس ارشد پرستاری
مدیر پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد
                               
  
ایمیل: HoseinzadehT4[at]mums.ac.ir
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حوزه پرستاری
 تلفن: 32706606-داخلي 2424
 نمابر: 32722322
 

اهداف سال 1397

 توانمندسازی کارکنان از نظر مهارت های علمی و عملی

توانمندسازی کارکنان از نظر مهارت های ارتباطی

توانمندسازی مسئولین واحدهای درمانی

کاهش هزینه های درمانی بیماران ( افزایش چرخش تخت )

ارتقاء بهبود کیفیت خدمات به بیماران بستری به ویژه اورژانس

بهبود و اصلاح الگوی مصرف تجهیزات

ارائه راهکارهای انگیزه شغلی و ترغیب ایده های خلاق

ترویج و توسعه آموزش به بیمار و خود مراقبتی

  

پرستار متخصص بالینی 

شاخص های الزامی شخصیتی و مهارتی

 معیارهای شخصیتی توصیه شده برای پرستاران متخصص بالینی شامل : 

 1. اعتماد به نفس
 2. قدرت تجزیه و تحلیل
 3. تفکر انتقادی
 4. حفظ آرامش تحت فشار و استرس
 5. مهارت مدیریت زمان
 6. مهارت تصمیم گیری
 7. مهارت حل مساله
 8. مهارت های ارتباطی و کلامی
 9. مهارت همدلی
 10. مهارت رهبری
 11. مهارت مذاکره
 12. مهارت های حل تضاد
 13. ثبات عاطفی
 14. سرعت عمل
 15. جزئی نگری و دقت

 

 ارزیاب : سوپروایزر بالینی و سرپرستار

 

 معیارهای مهارتی فنی توصیه شده برای پرستاران متخصص بالینی شامل :

 

 1. مهارت احیای پایه و پیشرفته
 2. مهارت توانمندسازی سایر پرستاران
 3. مهارت سطح بندی بیماران بر اساس وخامت حال
 4. مهارت در تعیین نیازهای آموزشی بیماران
 5. مهارت آموزش خود مراقبتی به فرد و خانواده
 6. آشنایی با فن آوری های نوین و نرم افزارهای تخصصی و کاربردی
 7. مهارت در معاینات فیزیکی و انجام ارزیابی بیماران از جنبه های مختلف جسمی – روحی و روانی – اجتماعی
 8. مهارت پایش
 9. تحلیل نتایج آزمایشات خون
 10. مهارت برنامه ریزی در تقسیم کار
 11. مهارت نظارت و ارزیابی فعالیت ها
 12. تسریع روند  درمان ، چرخش تخت  ، کاهش هزینه درمان