بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مسئول کارپردازی بیمارستان: آقای مهدی داورپناه مقدم

مدرک تحصیلی:کارشناس علوم آزمایشگاهی

تلفن داخلی:٢۶١١

تلفن تماس:٣٢٧٣٧۰١۵