بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

واحد آندوسکوپی

سرپرستار : معصومه همتی

داخلی : 8000