بيمارستان شهيد هاشمی نژاد
 
 
 
 علیرضا منظمی محمدپور
(کارشناس ارشد حسابداري)
(مسئول حسابداری بیمارستان شهید هاشمی نژاد)
 
 
 
 
 
 
آدرس: مشهد ، بیمارستان شهید هاشمی نژاد ، حسابداري
تلفن: 31092620
نمابر:
32722322
 
 
 
فعالیتها: 
اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم جهت:
1- تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردی به مدیر(معاون اداری مالی)بیمارستان.
2-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول بیمارستان.
4-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای بیمارستان
5- تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد واحدهای مختلف با نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.
6- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال منقول و غیر منقول،ماشین آلات،تجهیزات و دارایی ها.
7-اجرای عملیات مالی در چهارچوب بودجه تفصیلی مصوب هیات امنا
8- شرکت در کمیسیون مناقصات و مزایدات بعنوان بالاترین مقام مالی
9- اعمال کنترل داخلی و همکاری با حسابرس داخلی و مستقل
 
 
اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی:
- طراحی نظام حسابداری قیمت تمام شده خدمات ارائه شده در بخش درمان(CSP)
- طراحی نظام حسابداری تعهدی(Accural Accounting)
- طراحی نظام جامع HMIS 
- طراحی نظام جامع اموال و دارائیهای ثابت