بيمارستان شهيد هاشمی نژاد

مسئول تغذیه بیمارستان: خانم نسرین صفری

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

تلفن داخلی:2635

تلفن تماس:32737015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ و رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن

 1.  ﺣﻀﻮر ﻣﻨﻈﻢ در راﻧﺪ ﻫﺎي روزاﻧﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ   ﺗﻐﺬﯾﻪ

 2. ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺑﺮﮔﻪ اﻃﻼﻋﺎت تغذیه اي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺑﯿﻤﺎران

 3.  ﺛﺒﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﯿﻤﺎر و ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه

 4.  ﺗﻨﻈﯿﻢ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﺑﯿﻤﺎري و ... 

5.  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ و اراﺋﻪ ﻏﺬاﻫﺎي رژﯾﻤﯽ

 6.  ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ اي ﺑﺮ اﺳﺎس روﻧﺪ درﻣﺎن 

7.  ﺟﻤﻊ آوري آﻣﺎر واﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در زﻣﯿﻨﻪ رژﯾﻢ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻫﺎي آﺗﯽ

 8.  ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ،ﺑﯿﻤﺎران و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ

 9.  ﺑﻪ روز ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮﺗﺐ در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ و ﺑﺎز آﻣﻮزﯾﻬﺎ 

10.  ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  

11. ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺰارش ﮐﺎرﮐﺮد ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﺧﺪﻣﺎت تغذ یه اي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ

 12.  اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺨﺶ ﺗﻐﺬﯾﻪ 

13.  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺗﻐﺬﯾﻪ

 14.  ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ وﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﻬﯿﻪ ،ﻃﺒﺦ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﺬا 

15.  ﺗﻬﯿﻪ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﯾﻪ اي

 16.  ﺗﻘﺴﯿﻢ وﻇﺎﯾﻒ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺗﺤﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ

 17.  ﺑﺮآورد ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﻣﺎر

 18.  ﻧﻈﺎرت و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮاﻧﺒﺎرﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ

 

 

مقاله در مورد چاقی و اضافه وزن :

 

اضافه وزن شرایطی است که در آن وزن فرد از مقدار استاندارد آن بر طبق قد تجاوز کند . و چاقی حالتی است که چربی ذخیره در بدن به حد بالایی برسد .

الگوی توزیع چربی در زنان و مردان متفاوت است!

الگوی توزیع چربی  ژنتیکی کنترل می شود و در زنان و مردان متفاوت است .

توزیع چربی اضافی در شکم که به شکل سیب دیده می شود ، در مردان شایعتر است.

توزیع چربی اضافی در ناحیه ران و باسن که به شکل گلابی میباشد بیشتر در زنان دیده می شود. این ذخایر چربی جهت نیازهای دوران بارداری و شیردهی می باشد.

شیوع چاقی و علل ان :

60 درصد جمعیت بالای 18 سال در کشور دچار اضافه وزن هستند! علت 82 درصد مرگ و میر در کشور، بیماری های غیر واگیر محسوب می شود که مهم ترین دلیل آن الگوی تغذیه ای و بی تحرکی است. متاسفانه شیوع چاقی در زنان بیشتر از مردان است.

علل آن:

  1. دریافت بالای انرژی بصورت فعال از طریق تغذیه بیش از حد شامل: خوردن رژیم های پر انرژی
  2. بی تحرکی و فعالیتهای کم انرژی مانند تماشای مداوم تلویزیون و استفاده طولانی مدت از کامپیوتر
  3. الگوی رژیم غذایی، فعالیت فیزیکی و ورزش مشخص کننده علت اصلی چاقی هستند.
  4. سبک زندگی ، و استعداد ژنتیکی از عوامل تعیین کننده چاقی هستند.

آیا چاقی با دیگر بیماری ها ارتباط دارد؟

چاقی عامل مهمی برای ابتلا به بیماریهای زیر میباشد:

* بیماریهای قلبی

* افزایش فشار خون

* افزایش قند خون یا دیابت

* درگیری عروق مغزی بصورت سکته مغزی

*  درگیری کیسه صفرا

* سرطانها

* کاهش ایمنی و مقاومت در برابر باکتریها و عوامل عفونی

پس رسیدن به وزن نرمال تنها جنبه ی زیبایی ندارد بلکه برای سلامتی و طول عمر با کیفیت باید به فکر کنترل وزن خود باشیم.

چگونه به وزن ایده آل برسیم؟

برنامه های کاهش وزن شامل موارد زیر می باشد:

*  رژیم غذایی مناسب شامل رژیم کم کالری

*  افزایش فعالیت بدنی و ورزش

*  تغییر در سبک زندگی

توصیه هایی جهت کنترل وزن :

* در هر روز نصف بشقاب غذایی شما را میوه و سبزیجات تشکیل دهد.

* در هر روز یک چهارم بشقاب غذایی شما گوشت و پروتئین و یک چهارم دیگر آن نانو غلات باشد.

* پس از صرف غذا فوری سفره را ترک کنید.

* روغن مصرفی به ازای هر نفر در هر وعده ی اصلی در کل غذا 5/1 ق م روغن می باشد و تا حد امکان چربی غذا به صفر برسانید.

* از مصرف لبنیات پرچرب و فله خود داری کنید.

* مصرف فست فود ها و خوراکی هایی از قبیل چیپس و پفک را به حداقل برسانید.

* این مواد غذایی به روند کاهش وزن شما سرعت می دهند: چای سبز، چای ترش، زنجبیل، فلفل، خردل، کلم بروکلی، هویج خام، کرفس خام، قهوه ی تلخ، دارچین و ... .

* نیم ساعت قبل از شروع هر وعده ی غذایی 1 لیوان آب میل کنید و همچنین می توانید به آن کمی تخم شربتی اضافه کرده تا حجم معده ی شما را پر و اشتهایتان را کاهش دهد.

* غذای خود را ابتدا با خوردن سالاد بدون سس و ماست بدون چربی آغاز کنید.

* در زمان آشپزی هنگام چشیدن غذا آن را قورت ندهید یعنی غذا را مزه کنید و سپس آن را از دهان خارج کرده و قورت ندهید.

 می توانید از ق م خوری یا چنگال برای صرف غذا استفاده کنید.

* هرچه می خواهید بخورید در بشقاب خود بگذارید و دیگر هرگز دست به قابلمه یا بشقاب دیگران نزنید.

*  تنقلات را در جاهایی بگذارید که مدام جلوی چشم شما نباشد.

*  هنگام گرسنگی به خرید نروید.

*  غذا ها را کاملا بجوید و آهسته میل نمایید.این امر در پیشگیری از مصرف زیاد مواد غذایی موثر است.

*  هرگاه احساس کردید با یک یا دو قاشق غذای دیگر سیر می شوید دست از غذا خوردن بکشید این کار به تدریج باعث کاهش حجم معده می شود.

*  از حذف وعده های غذایی پرهیز کنید زیرا روند کاهش وزن را کند می کند.

 

*  سعی کنید در هر روز بین 8 تا 10 لیوان آب مصرف کنید این کار اشتهای کاذب شما را کاهش داده، از کاهش شیر جلوگیری می کند، به روند کاهش وزنتان سرعت می دهد و از افتادگی پوست حین رژیم جلوگیری می کند.

*  اگر هنوز 2 ساعت از غذای اصلی شما نگذشته است و احساس گرسنگی می کند ابتدا یک لیوان آب بنوشید و 15 دقیقه صبر کنید اگر باز هم گرسنه بودید آن وقت می توانید یک آیتم از میان وعده هایتان را میل کنید.

*  از مصرف غذا در هنگام تماشای تلویزیون یا مطالعه کردن پرهیز نمایید، چرا که این امر سبب عدم تمرکز در هنگام غذا خوردن و در نتیجه مصرف بیش از حد مواد غذایی می گردد.

*  از مصرف زیاد مواد اشتها آور همانند آبلیمو، سرکه و ترشی همراه با غذا پرهیز نمایید.

 

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

نازنین ربانی